GREAT APES OF THE WEST COAST | NTGent
Tumb Great Apes

GREAT APES OF THE WEST COAST

Princess Bangura / NTGent

✔ English spoken  ✔ Surtitles in Dutch ✔ Performance time 1h00

✔ Engels gesproken  ✔ Boventitels in Nederlands ✔ Duur 1u00

“GREAT APES OF THE WEST COAST IS EEN DAAD, EEN RITUEEL DAT VOOR FRICTIE ZORGT, ONVERMIJDELIJK. EN GELUKKIG MAAR”
Evelyne Coussens - etcetera

NL

“In Afrika wist ik wat de kleur van mijn huid was, maar nooit wist ik wat het betekende, tot ik naar Nederland kwam.”

Princess Isatu Hassan Bangura (25) studeerde als performancekunstenaar af aan de Toneelacademie Maastricht. In het seizoen 2021-2022 maakte ze haar debuut op het grote podium van NTGent in de cast van Grief & Beauty, een aangrijpend toneelstuk van artistiek leider Milo Rau. Nu is voor haar het moment aangebroken om haar eigen verhaal te vertellen: de reis van Sierra Leone naar Nederland.

De voorstelling

In een poging om ‘een liefdesbrief aan haar volk’ te schrijven en haar West-Afrikaanse roots te herontdekken, wordt Great Apes of The West Coast een visuele, muzikale en lyrische solovoorstelling die het verhaal van de West-Afrikaanse cultuur vertelt door de stem van een West-Afrikaanse vrouw. Het is een verhaal van herbeginnen, herontdekken en herinneren. Het publiek wordt van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij en getuige te zijn van Princess' reis naar een nieuw bewustzijn, dat groeide op de voor haar meest heilige plek: het podium.

De podiumtaal van Princess werd dag na dag gekneed door de ontdekking van zowel de westerse als de West-Afrikaanse kunstvormen, door hun verschillen, gelijkenissen en unieke combinaties. Met het creëren van een eigen artistieke taal ontdekte ze de wereld waarin zij leeft.

Over Princess Isatu Hassan Bangura

Princess Isatu Hassan Bangura (1996) studeerde af als performer aan de Toneelacademie in Maastricht en combineert sindsdien als multidisciplinair artiest technieken uit verschillende kunstvormen: performance, muziek en film.

Ze speelde bij het Nationaal Theater en NTGent en creëerde verschillende soloperformances. Vaak worden die omschreven als ‘rijk aan beelden en kleuren’, soms als radicaal. Ze vindt inspiratie in herinneringen uit haar verleden en in de mix van haar West-Afrikaanse afkomst met haar huidige kennis van de Westerse wereld. Haar werk weerspiegelt haar religieuze en spirituele achtergrond. Ze neemt vaak de rol aan van storyteller, terwijl het publiek de rol van getuige aanneemt. Haar fysieke aanwezigheid op het theater wil de oer-essentie van de mens aanraken.

“Ik ben als maker en performer iemand die graag grenzen opzoekt en uitdaagt. Ik zoek graag dat wat er nog niet is en dat wat niet te begrijpen valt. Theater gaat voor mij over ‘beleven’, een eerlijke ervaring, tussen mezelf en het publiek. Theater daagt mijn gedachten, mijn geest en mijn perceptie van de wereld uit. Het dwingt me om verder te kijken dan het zwart-wit-narratief en de grijze gebieden van het leven zelf te vinden.”

In het seizoen 21-22 maakte ze deel uit van het Globaal Ensemble van NTGent. Ze is lid van de cast van de productie Grief & Beauty (regie: Milo Rau). In het seizoen 22-23 maakt ze met Great Apes of The West Coast een solovoorstelling bij NTGent.

“GREAT APES OF THE WEST COAST IS AN ACT, A RITUAL THAT CREATES FRICTION, INEVITABLY. AND FORTUNATELY SO”
Evelyne Coussens - etcetera

EN

“In Africa, I knew what the colour of my skin was, but I never knew what the colour of my skin was, but I never knew what it meant, until I came to the Netherlands.

Princess Isatu Hassan Bangura (25) graduated from the Toneelacademie Maastricht as a performance artist. In the 2021-2022 season, she made her debut on NTGent's big stage in the cast of Grief & Beauty, a moving play by artistic director Milo Rau. Now the time has come for her to tell her own story: the journey from Sierra Leone to the Netherlands.

The performance

In an attempt to write ‘a love letter to her people’ and rediscover her West African roots, Great Apes of the West Coast becomes a visual, musical and lyrical solo performance that tells the story of West African culture through the voice of a West African woman. It is a story of starting over, rediscovering and remembering. The audience is cordially invited to join and witness Princess's journey to a new consciousness, which grew in the most sacred place for her: the stage.

Princess' stage language was moulded day by day through the discovery of both Western and West African art forms, through their differences, similarities and unique combinations. In creating her own artistic language, she discovered the world she lives in.

About Princess Isatu Hassan Bangura

Princess Isatu Hassan Bangura (b. 1996) graduated as a performer from the Toneelacademie in Maastricht and has since combined techniques from different art forms as a multidisciplinary artist: performance, music and film.

She has performed at the Nationaal Theater and NTGent and created several solo performances. These are often described as ‘rich in images and colours’, sometimes as radical. She finds inspiration in memories from her past and in the mix of her West African origins with her current knowledge of the Western world. Her work reflects her religious and spiritual background. She often assumes the role of storyteller, while the audience assumes the role of witness. Her physical presence at the theatre aims to touch the primal essence of human beings.

“As a creator and performer, I am someone who likes to push and challenge boundaries. I like to seek that which is not yet there and that which cannot be understood. Theatre for me is about ‘experiencing', an honest experience, between myself and the audience. Theatre challenges my thoughts, my mind and my perception of the world. It forces me to look beyond the black-and-white-narrative and find the grey areas of life itself.”

In season 21-22, she was part of NTGent's Global Ensemble. She joined the cast of the production Grief & Beauty (directed by Milo Rau). In season 22-23, she will make a solo performance with Great Apes of the West Coast at NTGent.

  • “Great Apes of the West Coast is the story I have always avoided to tell. But lately, I am realizing that this story is unavoidable”, says Princess Bangura.
  • "Great Apes of the West Coast is het verhaal dat ik altijd vermeden heb te vertellen. Maar de laatste tijd realiseer ik me dat dit verhaal onvermijdelijk is", zegt prinses Bangura.
10

POSTER

3 A83 A9051

PHOTO

Tumb Trailer Great Apes

TRAILER

6 1

Program

English

2 1

Programmaboekje

Nederlands

2022 12 01 15 37 22 Great Apes Of The West Coast  Princess Isatu Hassan Bangura Ntgent Seizoensp

Trailer 2

PRESS

The production on our site

With closed eyes, you can see whomever you’d like There's all that future, still Only humans can fantasise Until it holds from the inside Beyond madness, tenderness awaits