Persconferentie nieuwe artistieke leiding | NTGent
Imgl6425 Druk C Michiel Devijver

Persconferentie nieuwe artistieke leiding

| 5 juli 2023
“Je voegt twee dingen samen die nog niet eerder zijn samengevoegd. En de wereld is veranderd.” (J.Barnes)


*   Meerstemmig, gedeeld en zorgend leiderschap *

NTGent is geëvolueerd van een stadstheater met een vast ensemble naar een makershuis met diverse stemmen en artistieke praktijken. Dit rijke palet brengt ook een rijk palet aan vragen, uitdagingen en perspectieven met zich mee. Daarom geloven we dat ook in het artistiek leiderschap die meerstemmigheid aanwezig moet zijn.

“ Wij proberen elkaars ogen voor de andere helft van het leven te openen en zullen dit blijven doen.
Dat wat ons onderscheidt en verbindt (h)erkennen, zal met ons drieën een doorgaande oefening  zijn.” (Barbara-Melih-Yves)


*   Voortbouwen op het beleidsplan dat voorligt en versterken van de makerscommunity*

Er ligt een ambitieus beleidsplan voor met sterke huismakers (Luanda Casella, Lara Staal, BERLIN, Milo Rau) en artists in residence (Ontroerend Goed, Miet Warlop en Action Zoo Humain) dat zal zorgen voor lokale inbedding én internationale uitstraling. Tegelijkertijd zullen we nieuwe formats en trajecten ontwerpen voor de doorontwikkeling van artistieke praktijken van jonge makers. De nieuwe artistieke leiding zal het beleidsplan implementeren maar ook zacht transformerend een eigen koers varen met een paar duidelijke injecties:

* De stad als canvas*

De beweging van internationaal produceren, spreiden en programmeren brengt de verhalen van de stad naar de wereld en de verhalen van de wereld terug naar de stad. In de toekomst willen wij graag de stad zelf terug meer claimen als belangrijke bewegingsruimte en speeltuin naast het theater/podium. Samen met de huidige en toekomstige makers van NTGent, willen we in de stad ontmoetingsruimtes cureren waarbinnen publiek, belangen, verhalen, talen en lichamen naast, met en voor elkaar in gesprek kunnen gaan. De toekomstige plannen van BERLIN zijn zowel vormelijk als inhoudelijk op de stad gericht (bv. our private Lives). De artistieke praktijk van Beyond the Spoken (het creëren van nieuwe rituelen) zoekt per definitie naar andere manieren van publiek betrekken door samen met het publiek processen voor productie, participatie en presentatie te ontwerpen.


*Wat betekent het nu samen mens te zijn?*

Hoe zal de mensheid evolueren? Een kernfysicus vertelde ons dat er in de toekomst alsmaar een grotere opsplitsing zal komen tussen twee groepen mensen:  enerzijds zij die erin geloven dat robotica, nieuwe technologie en het digitale de enige echte oplossing is; en anderzijds mensen die meer geloven in het kleine, het delen en helen en de verbinding met de planeet. Deze twee sporen zijn de fundamenten voor onze artistieke pijlers om het stadstheater de toekomst in te trekken.

Enerzijds door de ingezette sprong rond de toepassing van nieuwe technologieën te implementeren in een toekomstige artistieke lijn. NTGent zal hierin een voortrekkersrol spelen en niet alleen meer de afnemer zijn van deze technologieën maar een mede-ontwikkelaar. Tegen 2033 is de eerste volledig digitale huisartiest een feit.

Anderzijds willen we graag met NTGent een zoektocht aangaan naar een sterkere verbinding tussen kunst, zorg en rituelen, en wat deze in onze samenleving in transitie kunnen betekenen. Het theater is vanuit historisch perspectief altijd al een plek voor rituelen geweest, maar hoe kunnen we dit naar een hedendaags kader vertalen? Wat als het stadstheater van de toekomst een plek kan zijn die intrinsiek bijdraagt tot het welzijn en mentale gezondheid van de stad? Samen met de huisartiesten en makers van NTGent willen we zoeken hoe deze zingevende praktijk breder gedeeld kan worden. Deze thematiek is ook een interessante piste voor de kandidaatstelling Gent, Europese culturele hoofdstad 2030, waar de nadruk ligt op “Sense of Belonging” en de veerkrachtige stad.

“Met radicale verbeelding als strategie willen we makers en publiek uitnodigen om niet alleen de meest onwerkelijke werelden en utopia te verbeelden, maar ook daadwerkelijke praktische utopia te creëren die ons helpen in onze zoektocht wat het betekent om samen mens te zijn?”   (Melih-Yves-Barbara))

"You're merging two things that haven't been merged before. And the world is changed."
J.Barnes

*What does it mean to be human together?*

How will humanity evolve? A nuclear physicist told us that in the future, there will be an ever-increasing split between two groups of people: on the one hand, those who believe that robotics, new technology and digital are the only real solution; and, on the other, people who believe more in the small, the sharing, the healing and the connection with the planet. These two tracks are the foundations for our artistic pillars to pull the city theatre into the future.

On the one hand, by implementing the initiated leap around the application of new technologies in a future artistic line. NTGent will play a pioneering role in this and will no longer just be the buyer of these technologies but a co-developer. By 2033, the first fully digital house artist will be reality.

On the other hand, we would like to engage with NTGent in a search for a stronger connection between art, care and rituals, and what these can mean in our society in transition. From a historical perspective, theatre has always been a place for rituals, but how can we translate this into a contemporary framework? What if the city theatre of the future can be a place that intrinsically contributes to the well-being and mental health of the city? Together with the house artists and creators of NTGent, we want to explore how this meaningful practice can be shared more widely. This theme is also an interesting track for the candidacy Ghent, European cultural capital 2030, where the focus is on "Sense of Belonging" and the resilient city.

"With radical imagination as a strategy, we want to invite creators and audiences not only to imagine the most unreal worlds and utopias, but also to create actual practical utopias that help us in our search for what it means to be human together?" (Melih-Yves-Barbara)

Tot het aan de binnenkant blijft plakken Alleen de mens kan fantaseren Met gesloten ogen kan je zien wie je wil Voorbij de ­waanzin wacht de zachtheid Alles zit nog vol met toekomst